Hrvatski English Česky

Prohlášení o ochrane osobních údaju


Tato pravidla urcují a upravují, jak vlastník webových stránek apartments-petric-gradac.com využívá a chrání všechny informace, které uživatelé a návštevníci predkládají pri používání webových stránek.

Respektujeme soukromí svých uživatelu a návštevníku. Veškerá data shromáždená z této stránky nejsou k dispozici tretí strane, pokud taková povinnost není upravena zákonem.

Osobními údaji jsou jakékoli informace týkající se konkrétní fyzické osoby nebo fyzické osoby, které lze urcit. Zejména se osobními údaji rozumí jakékoliv informace o stanovení identity (jako je jméno a príjmení, rodné císlo, e-mailová adresa, adresa, atd).

Zpracování osobních údaju se rozumí jakýkoli úkon nebo soubor úkonu, které jsou provádeny s osobními údaji, pomocí automatizovaných postupu, nebo ne, jako je shromaždování, zaznamenávání, organizace, uchovávání, prizpusobování nebo pozmenování, vyhledávání, konzultace, použití, sdelení prostrednictvím prenosu, šírení nebo jinak zprístupnit, kategorizovat nebo kombinovat, zablokovat, odstranit nebo znicit a implementovat logické, matematické a jiné operace s temito daty.

Shromaždujeme osobní údaje pro:

- nejefektivnejší odpoved na dotaz a zpracování vašich požadavku
- poskytování požadované služby
- podpora našich služeb
- zpracování našich statistických údaju
- Možnost zasílání informacních bulletinu, propagacních materiálu, nabízení a kontaktování
- zlepšit kvalitu obsahu, funkcnosti a služeb.


Majitel této webové stránky spravuje osobní údaje pro výše uvedené úcely na základe oprávneného zájmu. Oprávnený zájem existuje pri používání datových uživatele a návštevníky této webové stránky pro reklamní cinnosti, obratte se ke komercním úcelum nebo za úcelem zlepšení jejich vlastní služby, distribuci adres uživatelu informací a obchodních sdelení v elektronické nebo písemné podobe.

Shromaždujeme následující informace, které nám zprístupníte:
- jméno a príjmení
- telefon / mobil
- e-mail.

Informace o publikování
Osobní informace

Informace, které predkládáte, mohou být odhaleny:
- Za úcelem splnení sjednané transakce s Vámi nebo vedení našeho podnikání (napr. Našim zamestnancum nebo poskytovatelum služeb, napr. Poskytovatelum softwaru)
- V prípade, že príslušné orgány cinné v trestním rízení nebo zákonní zástupci vyžadují, abychom provedli správní a trestní rízení a byly predepsány zákony a predpisy
- na nákupech nebo potenciálních kupujících naší firmy nebo klícovou soucást našeho podnikání


Vyhrazujeme si právo predat informace (vcetne vašich osobních údaju) tretím osobám v prípade prodeje, sloucení, likvidace nebo prevedení všech nebo v podstate všechna aktiva naší spolecnosti za predpokladu, že tato tretí strana souhlasí rídit podmínkami našeho prohlášení o ochrane osobních údaju a za predpokladu, že tretí strany Použijte své osobní údaje pouze pro úcely, které jste nám poskytli. V prípade takového prenosu budete upozorneni a budete mít možnost se odhlásit.


Pokud žádné osobní informace, které máme o vás, nemají prístup pres náš web / aplikaci, mužete nám o to zaslat bezplatne. V prípade, že nekterý z vašich požadavku, pokud jde o tohoto Prohlášení, a aby bylo možné používat nekterý z vašich práv, nebo pokud máte stížnost, obratte se na nás prostrednictvím našeho inspektora ochrany údaju prostrednictvím níže uvedeného formuláre:

Mužete se také obrátit na subjekt odpovedný za ochranu dat: Agentura pro ochranu osobních údaju, Martic ulici 14, 10000 Záhreb, email: azop@azop.hr.

Chcete-li vznést námitky proti zpracování svých osobních údaju na základe oprávneného zájmu, a ne prímo k dispozici žádný zpusob stežovat, kontaktujte nás na adrese: info@apartmani-petric-gradac.com


Neosobní údaje

Mužeme zverejnovat neosobní informace tretím stranám, kde jsou tyto informace spojeny s podobnými informacemi od ostatních uživatelu našich stránek. Napríklad mužeme oznámit tretí osobe na poctu unikátních uživatelu, kterí navštíví naše webové reklamy, demografické rozložení uživateli našich webových stránkách nebo cinností, které návštevníci našich webových stránek, které jsou na našich webových stránkách. Tretí strany, kterí mohou poskytnout tyto informace mohou zahrnovat potenciální nebo skutecné inzerenty, poskytovatele reklamních služeb (vcetne internetových stránek sledovací služby), obchodní partnery, sponzory, licenci, výzkumníky a jiné podobné strany.

Smazání dat

V souladu s platnými narízeními o ochrane osobních údaju a zákonem o ochrane osobních údaju vám bude na váš požadavek udelen prístup, zpracování, prevod, opravy a vymazání osobních údaju.
Chcete-li tyto práva uplatnit, kontaktujte nás prostrednictvím formuláre na této adrese:
Pokud podáte jednu z techto žádostí, vynaložíme primerené úsilí k potvrzení vaší totožnosti a zabránení neoprávnenému zpracování osobních údaju


Právo na odpuštení - jak mužete ovládat své osobní údaje, které jste uvedli

Chceme, abyste meli kontrolu nad používáním vašich osobních informací. právo na zapomnení.

Ovládání lze provést následujícími zpusoby:
- mužete požádat o kopii osobních informací, které máme o vás;
- mužete nám sdelit prípadné zmeny vašich osobních údaju nebo nás požádat o opravu veškerých osobních údaju, které o vás máme
- mužete nás požádat o smazání osobních informací, které máme o vás, nebo o zablokování nebo omezení zpracování osobních informací, které máme o vás, nebo o urcitém zpusobu, jakým používáme vaše osobní údaje; a
- Mužete požádat o zaslání osobních údaju, které nám poskytnete, tretí osobe.

Osobní údaje používáme výhradne ve vašem zájmu. Pracujeme na oprávneném zájmu nebo ve verejném zájmu. Jste oprávneni tuto oprávnení kdykoli odvolat a máte právo vznést námitky proti používání vašich osobních údaju v souladu s ustanoveními zákona upravujícího používání osobních údaju.

Nebudeme kontrolovat presnost poskytnutých údaju a spoléháme na vás, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou úplné, presné a aktuální. Mužete nás kontaktovat bez prodlení a sdelit nám o zmenách nebo nepresnostech týkajících se vašich osobních údaju.


Zachovejte data

Apartmány Petric - Gradac ve vlastnictví spolecnosti Petra Peke uchovávají vaše osobní údaje v minimální dobe potrebné k úspešnému dokoncení tohoto úcelu pro shromaždování techto údaju. Osobní údaje budou uchovávány delší dobu, je-li to z právního hlediska nezbytné, nebo je-li to nezbytné pro úcely probíhajícího soudního rízení nebo pravdepodobné budoucího soudního rízení, nebo pokud muže pomoci predejít podvodum.

Pokud chcete podat námitku proti zpracování vašich osobních údaju na základe oprávneného zájmu a není vám k dispozici žádná reklamacní metoda, kontaktujte nás prosím na adrese info@apartmani-petric-gradac.com